Ryszard Bilski
40-521 Katowice
NIP: 634-007-15-80

tel. 0048 601 512 377
fax. (32) 205 37 53
email: dyrekcja@bilski.com.pl

Podstawy prawne | Ekoplast

Podstawy prawne

Certyfikacja energetyczna - co to oznacza

Min.Infrastruktury -wyjaśnieniaDyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii. Zaimplementowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej generować będzie olbrzymie oszczędności energii.Jednocześnie znacząco wpłynie na rynek nieruchomości oraz budownictwa.

Podstawowe pojęcia

Budynek- zadaszona konstrukcja posiadająca ściany, która zużywa energię na potrzeby utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz.Budynek może odnosić się do całości lub części konstrukcji, którą można opisać lub określić jako odrębną całość. [Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]

Jakość energetyczna budynku - ilość energii aktualnie zużywana lub wyliczona na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację,wentylację i oświetlenie. Wielkość zużycia energii może być wyrażona w jednym lub większej liczbie wskaźników liczbowych, przy liczeniu,których uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na wielkość zapotrzebowania na energię, mianowicie izolacje, charakterystyka instalacji, projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych warunków klimatycznych, ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie,wpływ na sąsiednie budynki, możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych produkcja energii na miejscu i inne czynniki mające wpływa na  klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie, którego decyduje o zapotrzebowaniu na energię. [Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]
Charakterystyczne jest tutaj, że Dyrektywa nie narzuca ścisłych, uniwersalnych zasad oceny jakości energetycznej budynku, pozostawiając szczegółowe przepisy poszczególnym krajom członkowskim. Dyrektywa określa jedynie zakres celów, które muszą być osiągnięte metodami lokalnymi. Z tego powodu zasady obliczeń są właściwe dla danego kraju.


W Polsce wprowadza ją nowelizacja ustawy Prawo Budowlanej z dnia 19września 2007 roku. W owej nowelizacji zawarto wszelkie potrzebne informacje nt implementacji dyrektywy. Zgodnie z nią wszystkie nowo powstające oddawane do użytku budynki oraz budynki lub lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Oznacza to, że każdy taki budynek lub lokal musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat), określający wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędną do zaspokojenia różnych potrzeb związanych zużytkowaniem. Dokument taki jest ważny przez 10 lat.[Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007,  Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373]

Ponadto w przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub, w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska,muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku. [Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007,  Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373]

Budynki nie objętę certyfikacją


Ustawa zawiera jednak wyjątki. Certyfikacji, czyli sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej, nie podlegają budynki:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. [Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007,  Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373]


* Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej,

* USTAWAz dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane1)(tekst jednolity)

 

 

blrrrr